La funtena d’Arzenta

La funtèna d’Arźénta

Vèć e źuvan cui putêŋ
i è tòt lê in Piaza Mazêŋ
a guardèr cun i òć chi brêla
la funtèna c’la źampêla.
I va lê ogni matêna
a santèras so ‘na panchina
e i sta lê fêŋ ala sira
cumè che s’ag fôs la fìra,
cul śguèrd fês e cun i òć rôs
da parér quèśi cumòs
e lê i vènza fêŋ a tèrd.
Mò èl sicur che lê chi sguèrd
e chi òć c’a pèr chi brêla
l’è par l’aqua c’la źampêla?
No!, I è sól i creditur
dla Coop di custrutur!

 

La fontana di Argenta

Vecchi e giovani coi bambini
tutti lì in Piazza Mazzini
a guardare con gli occhi brilli
la fontana e i suoi zampilli.
Vanno lì ogni mattina,
a seder su una panchina
e lì stanno fino a sera
come se ci fosse la fiera,
sguardo fisso ed occhi rossi
da sembrare quasi commossi
e lì restano fino a tardi.
Ma è sicuro che quegli sguardi
e quegli occhi che brillano
sia per i getti che zampillano?
No! Son solo i creditori,
della Coopcostruttori!

Giacomino Gherardi